Pretraga

Što se od vas očekuje na državnoj maturi: Biologija

A- A+

Državna matura se sve više približava, a maturanti

sve više vremena posvećuju učeći za obvezne i

izborne predmete na državnoj maturi. Danas donosimo

što možete očekivati na ispitu iz biologije te što

ćete sve trebati znati.

Biologija je prema broju prijava maturanata treći

po redu najpopularniji izborni predmet. Za sve one

koji planiraju upisati studij biomedicinskog

područja, donosimo što se od njih očekuje na ispitu

iz tog predmeta.

Područja ispitivanja

Ispitom iz biologije provjerit će se u kojoj mjeri

razumije jedinstvenu molekularnu i staničnu

organizaciju kao temelj velike raznolikosti živoga

svijeta, kao i položaj i ulogu mikroorganizama u

biosferi i njihovo značenje za čovjeka. Od vas se

očekuje također da znate položaj i ulogu

protoktista i gljiva u biosferi te njihovo značenje

za čovjeka, ali i veliku raznolikost životinjskog

svijeta te ulogu životinja u biosferi i u životu

ljudi.

Što se tiče ljudskog organizma, od vas se očekuje

poznavanje osnova građe i funkcija ljudskog

organizma, osnovna načela nasljeđivanja te

zajedničko podrijetlo i razvoj živog svijeta. Bitno

je također da poznajete odnose u biosferi i

posljedice djelovanja čovjeka na istu.

Dostignuta razina znanja i kompetencije pristupnika

provjeravat će se u područjima:

Izdvojeni članak

Što vas očekuje na državnoj maturi – matematika

– biologija stanice

– mikrobiologija

– protoktista i gljive

– botanika

– zoologija

Izdvojeni članak

Što vas očekuje na državnoj maturi – jezik

– biologija čovjeka

– genetika i evolucija

– ekologija.

Izdvojeni članak

Maturanti se groze matematike na državnoj maturi, situacija je ‘alarmantna’

Pristupnici će trebate moći objasniti pojam

biologije, opisati glavne etape i metode

istraživanja u toj znanosti, analizirati značenje

bioloških otkrića za život čovjeka te objasniti

uloge osoba koje su značajno pridonijele otkriću

stanice i razvoju biologije. Također ćete trebate

razlikovati organizacijske razine živoga svijeta,

objasniti kemijski sastav živih bića te osnovnu

strukturu i ulogu anorganskih i organskih spojeva u

njima.

Trebate znati i razlikovati prokariotsku od

eukariotske stanice te objasniti građu i ulogu

glavnih organela i struktura eukariotske stanice.

Opisivanje stanične diobe i objašnjavanje njihove

uloge u životnom ciklusu višestaničnog organizma

također se očekuje od kandidata na ovom izbornom

predmetu.

U ispitu se može naći i analiza procesa

fotosinteze, staničnog disanja i vrenja (na razini

jednadžbe) te objašnjenje osnovnih etapa i procesa

razvitka te strukturne i funkcionalne organizaacije

višestaničnog organizma.

Mikrobiologija

U ovom području trebate analizirati razlike između

virusa i živih bića te objasniti mehanizam

umnožavanja virusa u živim stanicama te objasniti

biološku raznolikost i sistematsku podjelu živoga

svijeta. Bitno je da znate i opisati glavne

dijelove prokariotske stanice i objasniti njihovu

ulogu i razmnožavanje prokariota. Od vas se očekuje

i analiza uloge prokariota u biosferi i životu

čovjeka te opisivanje načina suzbijanja bolesti

uzrokovanih virusima i bakterijama.

Izdvojeni članak

Novosti iz NCVVO-a: Planira se državna matura za strukovnjake, a Centar će licencirati profesore i ravnatelje

Protoktista i gljive

Od pristupnikase očekuje da može navesti osobine

glavnih skupina autotrofnih i heterotrofnih

proktotista i objasniti njihovu ulogu u biosferi,

kao i navesti osobine gljiva i objasniti njihovu

ulogu. Trebali bi moći nabrojiti osobine i značajke

lišaja, kao i navesti značenje protoktista i gljiva

za čivjeka i opisati mjere za suzbijanje bolesti

uzrokovanih parazitskim protoktistima i gljivicama.

Botanika

U ovom dijelu ispita, ukoliko vas zapadne, trebate

znati navesti zajedničke osobine biljaka i

objasniti osnovnu organizaciju biljnog tijela.

Razvrstati općepoznate bilje vrste u pripadajuće

glavne skupine te razlikovati glavne skupine

biljaka i povezati usavršavanje njihove građe i

uloge s prilagođavanjem životu na kopnu. Od vas se

očekujei da analizirate razlike u životnim

ciklusima različitih skupina biljaka te analizirate

značenje biljaka u biosferi i životu čovjeka.

Trebate znati i analiziratiraznolikost flore i

vegetacije u Republici Hrvatskoj, analizirati

značenje procesa vezanih uz izmjenu tvari i

energije u biljci te objasniti

utjecaj ekoloških
čimbenika na te procese. Morali

biste znati objasniti i osnovne etape i procese na

kojima se temelji razvitak biljaka te objasniti

utjecaj vanjskih i unutarnjih čimbenika na te

procese, kao i analizirati gibanja biljaka.

Izdvojeni članak

Državna matura se opasno bliži: Otkrivamo otkad i kako se spremaju maturanti

Zoologija

Morali bi moći navesti zajedničke osobine životinja

te analizirati osobitosti glavnih skupina, kao i

raznovrsnosti općepoznate životinjske vrste u

pripadajuće glavne skupine. Analiziranje

povezanosti tjelesne građe i funkcije životinja s

načinom života te usložnjavanja tjelesne građe i

funkcije životinja tijekom evolucije također se

očekuje od vas na ispitu iz biologije. Trebali

biste također znati analizirati značenje glavnih

skupina životinja u biosferi i životu čovjeka te

objasniti posebnost faune u RH i opisati razloge

ugrođenosti životinja i potrebne mjere zaštite.

Biologija čovjeka

U ovom području trebali biste znači objasniti

kemijski sastav tijela čovjeka i analizirati ulogu

glavnih anorganskih i organskih spojeva. Isto tako,

morali biste moći objasniti sastav tjelesnih

tekućina i analizirati sastav i ulogu krvi.

Također, objasniti smještaj u tijelu, građu, ulogu

i način rada glavnih organa i organskih sustava

čovjeka. Od vas se očekuje da možete analizirati i

značenje pojedinih organa i organskih sustava u

održanju homeostaze organizma, ali i da znate

navesti glavne poremećaje i bolesti organa i

organskih sustava čovjeka te analizirati ponašanja

i čimbenike koji unapređuju zdravlje čovjeka i

razlikovati ih od onih koji narušavaju zdravlje.

Izdvojeni članak

Državna matura: Broj prijavljenih po predmetima

Genetika i evolucija

Od vas se očekuje da možete objasniti osnovne genetičke pojmove i analizirati njihove međuodnose, kao i objasniti kemijsku građu i mehanizam djelovanja gena. Morali biste biti u stanju objasniti i usporediti građu i organizaciju nasljedne tvari virusa, prokariota i eukariota te analizirati značenje mejoze i križanja za nasljeđivanje. Od vas će se možda tražiti i da navedete vrste promjene genotipa te objasnite moguće uzroke i posljedice, ali i mogućnosti primjene genetike na različitim područjima ljudske djelatnosti.

Trebate znati objasniti osnovna načena i etape

kemijske i biološke evolucije, analizirati glavne

dokaze evolucije, objasniti osnovne postakve

Darwinove selekcijske teorije evolucije te glavne

pokretačke sile evolucijskog procesa. Osim toga,

trebate znati objasniti evoluciju čovjeka.

Ekologija

Ako ćete polagati biologiju, nikako nemojte

preskočiti polje ekologije. Ovdje biste trebali

moći objasniti osnovne ekološke pojnove i

analizirati njihove međuodnose, analizirati odnose

između živih bića i abiotičkih čimbenika okoliša te

analizirati odnose između živih bića u biocenozi.

Trebate znati objasniti glavne osobine biocenoza i

ekosustava te analizirati odnose ishrane u

biocenozi te kruženjue tvari i protjecanje energije

u ekosustavu. Analiza štetnih utjecaja čovjeka na

biosferu te mjere kojima se oni mogu smanjiti

također bi vam mogla doći u ispitu.

Struktura ispita

Udjeli područja ispitivanja

Struktura prve ispitne cjeline

Struktura druge ispitne cjeline