Pretraga

Studenti ulaze u ERS: Nakon 9 mjeseci raspisan natječaj za Ekspertnu radnu skupinu za kurikularnu

A- A+

Nakon problematičnog natječaja za Ekspertnu radnu skupinu za kurikularnu reformu iz travnja prošle godine, Ministarstvo obrazovanja danas je raspisalo novi natječaj. ERS iz trećeg pokušaja, prema natječaju se razlikuje od prethodna dva – imat će rekordan broj članova, čak 17, od čega će četiri biti direktno imenovana. Kroz kvotu imenovanih članova, ulaze i dva studenta, predsjednik Hrvatskog studentskog zbora te predsjednica Vijeća studenata veleučilišta i visokih škola. Svi izabrani članovi i voditelj ERS-a primat će mjesečnu novčanu naknadu za svoj rad. Natječaj je otvoren do 14. veljače.

Prosvjed Čekajući tramvaj zvan obrazovna reforma 1.6.2017. | Foto: Dora Kršul, srednja.hr

Devet mjeseci nakon raspisivanja u mnogočemu problematičnog natječaja za Ekspertnu radnu skupinu za kurikularnu reformu, koja u krnjem sastavu u praksi nije radila baš ništa, Ministarstvo znanosti i obrazovanja danas je raspisalo novi natječaj za ERS.

Izdvojeni članak

Pitate za reformu? Ona nije ovdje, zatočena je u kaosu nepravilnosti i netransparentnosti

Uvjete za članove i voditelja ERS-a utvrdilo je Posebno stručno povjerenstvo za provedbu Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije (PSP), na čelu s premijerom Andrejem Plenkovićem. Pomalo paradoksalno, u formiranju natječajnih uvjeta za članove ERS-a sudjelovala je i članica PSP-a Jasminka Buljan Culej, sporna voditeljica ERS-a iz prošlog krnjeg sastava zbog čijeg se imenovanja, između ostalog, prosvjedovalo prošle godine 1. lipnja 2017. na ulicama hrvatskih gradova.

Analizom spornog natječaja, koja je procurila u medije i koju Ministarstvo obrazovanja nikada nije službeno objavilo, utvrđene su brojne nepravilnosti natječajnog postupka. Između ostaloga, tada izabrana voditeljica Buljan Culej, prema analizi nije ispunjavala uvjete za voditeljicu koje je formirao tadašnji PSP na čelu s Dijanom Vican. Analiza objavljena u medijima, pokazala je da Buljan Culej nije imala potrebno radno iskustvo, a akcijski plan koji je priložila prijavi nije bio istovjetan akcijskom planu koji je predstavila medijima na press konferenciji krajem svibnja 2017.

Posljednja Ekspertna radna skupina koja je u praksi radila na kurikularnoj reformi, s radom je prestala sredinom lipnja 2016. godine.

U novi ERS ulazi 17 članova: Četiri će biti izravno imenovana, od toga dvoje studenata

Nova Ekspertna radna skupina za provođenje kurikularne reforme bit će najbrojnija dosada. Imat će ukupno 17 članova; prethodna neuspješna zamišljena je u 13-članom sastavu (voditelj + 12 članova), dok je prvi ERS na čelu s Borisom Jokićem brojao sedam članova (voditelj + 6 članova).

Izdvojeni članak

Netransparentan izbor voditeljice ERS-a: Vedran Mornar razmišlja o ostavci – Akcijski plan presudan

Za 13 mjesta u ERS-u (voditelj + 12 članova) kandidati će se javljati putem javnoga natječaja, dok će se četiri člana izravno imenovati. Na prijedlog premijera, u ERS će tako biti imenovan jedan stručnjak iz Ureda predsjednika Vlade, na prijedlog ministrice Blaženke Divjak u ERS će biti imenovan jedan stručnjak iz Ministarstva obrazovanja, a u ERS će biti izravno imenovano i dvoje studenata – predsjednik Hrvatskog studentskog zbora Stjepan Ćurčić te predsjednica Vijeća studenata veleučilišta i visokih škola Dora Miketek.

Prijave kandidata za voditelja i 12 članova ERS-a, uz potrebnu dokumentaciju, podnosit će putem elektroničkog obrasca na web stranici MZO-a i to u roku od 30 dana od dana objave javnoga natječaja. Rok za prijavu na natječaj je 14. veljače.

Izabrani voditelj i izabrani članovi ERS-a primat će i novčanu naknadu za svoj rad. Osim prava na naknadu putnih troškova, imenovani članovi i voditelj imat će pravo i na mjesečnu naknadu od 4.000 kn neto (za voditelja) i 2.000 kn neto (za članove). Novi ERS imenuje se na razdoblje od dvije godine.

Javni natječaj za izbor kandidata za voditelja i 12 članova ERS-a

I.

Temeljne zadaće Ekspertne radne skupine za provođenje kurikularne reforme (dalje u tekstu: Ekspertna radna skupina) su inoviranje i osuvremenjivanje Nacionalnoga okvirnog kurikuluma i usklađivanje različitih dokumenata obrazovne politike.

II.

Ovim javnim natječajem Posebno stručno povjerenstvo za provedbu Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije i koordinaciju strategija i djelovanja na području obrazovanja i znanosti (dalje u tekstu: Posebno stručno povjerenstvo) bira:

1. voditelja Ekspertne radne skupine, stručnjaka;

2. članove Ekspertne radne skupine:

a) po jednog stručnjaka za odgoj i obrazovanje u:

 • ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju
 • osnovnoj školi u razrednoj nastavi
 • osnovnoj školi u predmetnoj nastavi
 • gimnaziji
 • strukovnoj te
 • umjetničkoj školi;

b) jednog stručnjaka iz nastavničkih studija;

c) po dva stručnjaka iz:

 • područja prirodnih, tehničkih, biotehničkih znanosti ili biomedicine
 • područja društvenih, humanističkih znanosti, interdisciplinarnog ili umjetničkog područja;

d) jednog stručnjaka iz polja pedagogije.

III.

Uvjeti koje moraju ispunjavati kandidati za voditelja Ekspertne radne skupine su:

 • zadovoljeni uvjeti za člana pod 2.a) ili 2.b) ili 2.c) ili 2.d);
 • iskustvo u vođenju projektnih timova i upravljanju projektima u odgoju i obrazovanju.

Dodatno se vrednuju nagrade i priznanja na nacionalnoj i međunarodnoj razini, zaduženja i položaji u ustanovi, znanstveni i stručni radovi, voditeljstvo i sudjelovanje u nacionalnim i međunarodnim projektima, članstva (imenovanja i izbori) u međunarodna i nacionalna stručna tijela i povjerenstva te znanstveni radovi iz područja razvoja kurikuluma, razvoja sustava odgoja i obrazovanja, pedagogije, odgoja i obrazovanja i metodike.

Uvjeti koje moraju ispunjavati kandidati za članove Ekspertne radne skupine pod 2.a) su:

 • najmanje desetogodišnje iskustvo u odgoju i obrazovanju stečeno radom u nastavi ili na odgojno-obrazovnim poslovima ili na radnome mjestu stručnoga suradnika ili upravljanjem odgojno-obrazovnim ustanovama na razini obrazovanja za koju se prijavljuje (radno iskustvo na istoj razini, ali na različitim radnim mjestima može se kumulirati);
 • završen sveučilišni diplomski studij ili integrirani sveučilišni preddiplomski i diplomski studij ili studij kojim se stjecala kvalifikacija koja je posebnim propisima izjednačena s kvalifikacijom magistra struke.

Dodatno se vrednuje izbor u zvanje mentora, odnosno savjetnika.

Uvjeti koje moraju ispunjavati kandidati za člana Ekspertne radne skupine pod 2.b) su:

 • najmanje desetogodišnje iskustvo stečeno radom u nastavi na studijskim programima koji obrazuju učitelje odnosno nastavnike;
 • izbor u znanstveno-nastavno zvanje.

Dodatno se vrednuje iskustvo u metodici nastave (publicirani radovi i nositeljstvo kolegija metodike nastavnoga predmeta).

Uvjeti koje moraju ispunjavati kandidati za članove Ekspertne radne skupine pod 2.c) su:

 • najmanje desetogodišnje iskustvo stečeno radom u znanosti ili u nastavi u visokom obrazovanju;
 • izbor u znanstveno zvanje ili znanstveno-nastavno zvanje.

Dodatno se vrednuju znanstveni radovi iz područja razvoja kurikuluma.

Uvjeti koje moraju ispunjavati kandidati za članove Ekspertne radne skupine pod 2.d) su:

 • najmanje desetogodišnje iskustvo stečeno radom u znanosti ili u nastavi u visokom obrazovanju;
 • izbor u znanstveno zvanje ili znanstveno-nastavno zvanje u polju pedagogije.

Dodatno se vrednuju znanstveni radovi iz područja pedagogije, odgoja i obrazovanja i metodike.

Za kategorije 2.a), 2.b), 2.c) ili 2.d) dodatno se vrednuju nagrade i priznanja na nacionalnoj i međunarodnoj razini, zaduženja i položaji u ustanovi, znanstveni i stručni radovi, voditeljstvo i sudjelovanje u nacionalnim i međunarodnim projektima, članstva (imenovanja i izbori) u međunarodnim i nacionalnim stručnim tijelima i povjerenstvima te rad na projektima razvoja kurikuluma.

IV.

Kandidati za voditelja i člana Ekspertne radne skupine iz točke II. Javnoga natječaja dužni su ispuniti elektronički obrazac prijave objavljen na web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja www.mzo.hr u kojem jasno navode za koju se kategoriju (1. ili 2.a, 2.b, 2.c ili 2.d) prijavljuju te su uz njega dužni priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz točke III. Javnoga natječaja.

Kandidati predloženi za izbor bit će pozvani da u primjerenome roku, prije donošenja odluke o izboru, dostave uvjerenje nadležnoga suda da se protiv njih ne vodi kazneni postupak, uz upozorenje da se nedostavljanje tražene isprave smatra odustajanjem od izbora.

Kandidati koji se prijavljuju za voditelja Ekspertne radne skupine dužni su ispunjavati uvjete iz barem jedne od kategorija 2.a), 2.b), 2.c) ili 2.d) te uz dokaze koje prilažu kandidati za člana Ekspertne radne skupine trebaju priložiti pregledni rad o potrebama razvoja sustava odgoja i obrazovanja te s planom rada Ekspertne radne skupine za dvije godine (do 10 stranica). Izbor voditelja uključivat će i intervju vezano uz pregledni rad i plan rada. Za kandidata koji ne pristupi intervjuu smatrat će se da je odustao od prijave na Javni natječaj.

V.

Prijave kandidata za voditelja i članove Ekspertne radne skupine uz dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje uvjeta iz točke III. Javnoga natječaja podnose se na elektroničkom obrascu koji je objavljen na web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja www.mzo.hr u roku od 30 dana od dana objave Javnoga natječaja na web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Vezano uz ovaj javni natječaj mogu se postavljati pitanja upućena na elektroničku adresu: [email protected] u roku od pet (5) dana od dana objave Javnog natječaja, a odgovori će biti objavljeni na mrežnoj stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja www.mzo.hr u roku od osam (8) dana od objave Javnog natječaja.

Prijava se smatra potpunom ako su ispunjeni naznačeni obvezni elementi u elektroničkom obrascu prijave i priloženi svi dokazi o ispunjavanju formalnih uvjeta.

Kandidati se mogu prijaviti u više kategorija za koje ispunjavaju formalne uvjete.

Osobe koje ne podnesu pravodobnu i potpunu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz Javnoga natječaja ne smatraju se kandidatima prijavljenima na Javni natječaj.

VI.

U roku od 15 dana od isteka roka za prijavu na Javni natječaj, na mrežnoj stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja www.mzo.hr bit će objavljen popis prijavljenih kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnoga natječaja.

Kandidati koji su se prijavili na Javni natječaj, a nisu uvršteni u popis prijavljenih kandidata objavljen na mrežnoj stranici Ministarstva, mogu u roku od tri (3) dana od dana objave popisa uložiti prigovor Ministarstvu znanosti i obrazovanja elektroničkim putem na adresu: [email protected].

VII.

O rezultatima Javnoga natječaja kandidati će biti obaviješteni putem elektroničke pošte najkasnije u roku od 40 dana od isteka roka za prijavu.

VIII.

Voditelja i dvanaest članova Ekspertne radne skupine na prijedlog Posebnoga stručnog povjerenstva imenuje ministrica nadležna za znanost i obrazovanje.

IX.

Na Javni natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola.

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovome javnom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod bez obzira na to jesu li korišteni u muškome ili ženskome rodu.

X.

Prijavom na Javni natječaj kandidati su suglasni s javnom objavom svih osobnih podataka iz prijave.

XI.

Ekspertna radna skupina imenuje se na razdoblje od dvije godine.

Izabrani voditelj i izabrani članovi Ekspertne radne skupine imaju pravo na naknadu putnih troškova te na mjesečnu naknadu od 4.000 kn neto za voditelja i 2.000 kn neto za članove.

XII.

Uz izabrane članove i voditelja Ekspertne radne skupine u Ekspertnu radnu skupinu dodatno se imenuju sljedeći članovi:

 • jedan stručnjak iz Ureda predsjednika Vlade Republike Hrvatske na prijedlog predsjednika Vlade RH
 • jedan stručnjak iz Ministarstva znanosti i obrazovanja na prijedlog ministrice znanosti i obrazovanja
 • predsjednik Hrvatskoga studentskog zbora i
 • predsjednik Vijeća studenata veleučilišta i visokih škola.

Upute za prijavitelje na Javni natječaj.