Pretraga

Pravni fakultet donio sveobuhvatni pravilnik za zaštitu studentica od seksualnog uznemiravanja

A- A+

Pravilnik o zaštiti studentica i studenata od seksualnog uznemiravanja i drugih oblika rodne diskriminacije. Naziv je to prvog sustavnog, sveobuhvatnog dokumenta koji je donio Pravni fakultet u Zagrebu. Dugo je to traženi odgovor na prošlogodišnja mučna svjedočanstva studentica koje su na fakultetima diljem države bile izložene seksualnom zlostavljanju i uznemiravanju. Pravilnik detaljno opisuje zabranjena ponašanja, uspostavlja mehanizam podrške žrtvama i prijave neprihvatljivog ponašanja, a propisuje i prijedloge sankcija za počinitelje. Ideja je da i ostali fakulteti zagrebačkog sveučilišta, po modelu Pravnog fakulteta, uspostave svoje propise i mehanizme zaštite studenata od uznemiravanja i rodne diskriminacije.

pravilnik o zaštiti studentica, pozadina rektorat sveučilišta u zagrebu

Foto: srednja.hr

Prošlu su godinu uz brojne skandale i pandemiju zasigurno obilježila i mučna svjedočanstva bivših i sadašnjih studentica o seksualnom uznemiravanju i zlostavljanju na fakultetima diljem države. Rektor zagrebačkog sveučilišta nagradio je jednog prijavljenog profesora, neki su profesori još uvijek na radnom mjestu unatoč prijavama koje datiraju unazad više od deset godina, a tek poneki je profesor suspendiran ili dobio otkaz zbog svojeg predatorskog ponašanja. Više od godinu dana nakon dočekali smo i prvi sustavni, sveobuhvatni propis koji se bavi upravo zaštitom studentica od seksualnog uznemiravanja. Pravilnik o zaštiti studentica i studenata od seksualnog uznemiravanja i drugih oblika rodne diskriminacije donio je Pravni fakultet na sjednici Fakultetskog vijeća 23. veljače ove godine. Unatoč negodovanju dijela nastavnika, Pravilnik je donesen, a jučer povodom Međunarodnog dana žena i predstavljen na skupu u Novinarskom domu.

Ako bismo taj dokument trebali, u svojoj svrsi, sadržaju i formi, nekako sumirati, učinili bismo to ovako; studenti i nastavnici moraju biti adekvatno educirani o seksualnom uznemiravanju i svim oblicima rodne diskriminacije. Zaposlenici i svi na poziciji moći imaju posebnu odgovornost štititi studentice i studente od predatorskog i diskriminatornog ponašanja. Moraju postojati jasni, brzi, neovisni i nepristrani mehanizmi prijave i odlučivanja o svakoj pojedinačnoj prijavi, a krajnja je ideja da mehanizmi i postupci definirani Pravilnikom Pravnog fakulteta postanu model prema kojemu će ostale sastavnice – fakulteti i akademije – zagrebačkog sveučilišta donijeti svoje vlastite propise. U nastavku teksta poredali smo glavne točke Pravilnika, od temeljnih načela, preko detaljno opisanog postupka pa do sankcija koje se mogu izreći počiniteljima.

Izdvojeni članak
bullying zlostavljanje

Svi se zgražaju nad bizarnom presudom, ali ‘šlatanje’ djevojčica kreće u školi: ‘Takva ponašanja su česta’

Zabranjuje se uznemiravanje, ali i seks sa studenticama

Seksualno uznemiravanje Pravilnikom je definirano kao ‘svako neželjeno ponašanje seksualne naravi koje ima za cilj ili stvarno predstavlja povredu dostojanstva osobe’, a pogotovo ako pritom stvara ‘zastrašujuće, neprijateljsko, ponižavajuće, omalovažavajuće ili uvredljivo okruženje’. Da bi se nešto smatralo seksualnim uznemiravanjem, ne mora biti kontinuirano, već se može dogoditi samo jednom. Nije nužno ni da uznemiravana osoba prijavi ili da do znanja da je ponašanje neželjeno, ako je razumno zaključiti da je ponašanje koje je pretrpjela tip neželjenog ponašanja. Seksualno uznemiravanje može biti: verbalno, neverbalno, tjelesno; ubraja se tu i rodna diskriminacija, seksizam, izravna diskriminacija, neizravna diskriminacija, kao i uznemiravanje na osnovi roda, segregacija, poticanje na rodnu diskriminaciju te viktimizacija žrtava.

Ovaj pravilnik odnosi se na sve nastavnike, vanjske suradnike i studentice te studente, uključujući bivše zaposlenike koji sada nose počasne titule i sudjeluju u radu Fakulteta, kao i studente-polaznike programa cjeloživotnog obrazovanja. Pravilnikom se izričito zabranjuje svaki oblik uznemiravanja i diskriminacije, a očekuje se da članovi fakultetske zajednice ‘jedni s drugima postupaju s uzajamnim poštovanjem, razumijevanjem i tolerancijom’. Pravilnikom se želi izgraditi pozitivno okruženje za studente, izraziti jasna poruka da su uznemiravanje i diskriminacija neprihvatljvi, stvoriti mehanizme podrške za žrtve, ali i objektivne te brze postupke ispitivanja pritužbi studenata.

Iako su svi navedeni – nastavnici, suradnici i studenti – dužni poštovati odredbe Pravilnika, posebnu odgovornost imaju zaposlenici i svi oni koji su u ‘pravnoj ili stvarnoj poziciji moći u odnosu na studente’. Oni su, stoji u Pravilniku, dužni poduzeti sve razumne napore kako do zabranjenog ponašanja ne bi došlo, a ako dođe, da se brzo i učinkovito istraži i otkloni. U slučaju da nastavnik ima seksualne odnose sa studenticom ili studentom, zabranjuje se odnos izravnog nadzora – recimo, držanja ispita – ali se svakako i kada nema izravnog nadzora nastavnicima preporučuje da izbjegavaju seksualne odnose s osobama koje studiraju na Fakultetu. Žustre akademske rasprave, ako se provode s uzajamnim poštovanjem, ne smatraju se oblikom zabranjenog ponašanja.

Posebni povjerenici za zaštitu studenata

Studente će od uznemiravanja i diskriminacije sinergijski štititi posebni povjerenici za zaštitu studenta, zasebno povjerenstvo te sam dekan ili dekanica. Pravilnik uređuje da su ta tijela neovisna i nepristrana. Fakultetsko vijeće će imenovati četiri Povjerenika na mandat od tri godine, a pritom će voditi računa da budu ravnomjerno zastupljene osobe oba spola, odnosno izabrat će najmanje dvije Povjerenice. Povjerenici mogu biti nastavnici, ali ne i dekani, prodekani, kao ni predstojnici studijskih centara. Vijeće će imenovati i tri člana Povjerenstva te troje zamjenika, također na mandat od tri godine, a oni će međusobno birati predsjednika i dopredsjednika. Najmanje dva člana i jedan zamjenik bit će ženskog spola, jedan član i jedan zamjenik će biti iz redova studenata, kao i jedan iz redova zaposlenika koji nisu nastavnici. Kao i kod povjerenika, članovi ni zamjenici ne mogu biti dekani, prodekani ni predstojnici studijskih centara, ali ni tajnik Fakulteta.

Studenti i drugi mogu prijaviti uznemiravanje

Student koji je seksualno uznemiravan, diskriminiran ili smatra da je žrtva zabranjenog ponašanja obraća se jednome od povjerenika ili povjerenica po svojem izboru. Razgovaraju uživo, telefonski, video vezom ili elektroničkom poštom, a povjerenici studenticu ili studenta odmah informiraju o pravima i postupku zaštite studenata. Povjerenici će prijavitelje obavijestiti i o tome što moraju iznijeti za validnu prijavu te će im dati do znanja da Povjerenstvo može odbiti prijavu. Isto tako, povjerenici će pomoći prijaviteljima sastaviti prijavu i pružiti pravnu podršku, te ih obavijestiti da im osobni identitet može biti zaštićen u postupku prijave.

I treće osobe, poput studentskog pravobranitelja, mogu povjerenicima predati dokazni materijal, bez otkrivanja osobnih podataka uznemiravane, zlostavljane ili uznemiravane osobe. Prijavitelj je dužan učiniti vjerojatnim da je došlo do uznemiravanja ili diskriminacije; ako je taj uvjet zadovoljen, onda se teret dokazivanja da nije bilo zabranjenog ponašanja prebacuje na prijavljenog.

Povjerenik će, ako zna identitet uznemiravane osobe, pozvati osobu radi provođenja savjetovanja; ako ne zna, odnosno uznemiravana osoba nikako ne želi da se otkrije identitet, povjerenici mogu – iznimno – sami podnijeti prijavu, ali samo ako ima dovoljno dokaznih materijala. Čak i ako nema elemenata za anonimnu prijavu od strane povjerenika, povjerenici mogu o anonimnoj predstavci protiv određenog nastavnika ili zaposlenika, obavijestiti dekana, odnosno predložiti mu da obavijesti zaposlenika i ukaže mu na odredbe Pravilnika. Prijave se podnose u pisanom obliku, bilo da su anonimne ili potpisane, a za to postoji i poseban obrazac na web stranici Fakulteta.

Izdvojeni članak
zlostavljanje

Novi dekan Akademije suspendirao dvoje zaposlenika zbog seksualnog uznemiravanja studentica

Postupak se provodi hitno

Postupak za zaštitu studenata od seksualnog uznemiravanja i diskriminacije provodi se hitno, a tijela ne smiju odugovlačiti. Poštuje se, obavezno, dostojanstvo, kako prijavitelja, tako i prijavljenog, s posebnim naglaskom na zaštitu osobnog identiteta. Zbog svega navedenog postupak nije po automatizmu javan. Ako pak postoji opravdani interes javnosti dekan je ovlašten komunicirati o postupcima. Postupak zaštite studenata službeno počinje podnošenjem prijave Povjerenstvu koju, kako smo spomenuli, može podnijeti student ili povjerenici, ali ovi potonji u iznimnim slučajevima. Postupak se okončava najkasnije trideset dana od dostave prijave Povjerenstvu. O primitku prijave obavještavaju i dekana, a onda ispituju prijavu provođenjem dokaznog postupka. Prvo će saslušati prijavitelja, a onda odvojeno prijavljenog, dok se sučeljavanje prijavitelja i prijavljenog može dogoditi samo ako prijavitelj na to izričito i dobrovoljno pristane. Ako to smatra potrebnim, Povjerenstvo može saslušati i nekog od povjerenika.

Povjerenstvo nije ovlašteno postavljati pitanja o seksualnoj orijentaciji ni ranijem seksualnom ponašanju prijavitelja, a zaposlenici Fakulteta dužni su surađivati s Povjerenstvom. Svako onemogućavanje ili pritisak na rad povjerenika ili Povjerenstva predstavlja povredu obveze iz ranog odnosa i može biti razlog za otkaz ugovora o radu. Povjerenstvo će voditi i zapisnik o svim radnjama u postupku. Na koncu provedenog postupka, Povjerenstvo u pisanom obliku donosi odluku. Ono može odbaciti prijavu, prihvatiti zahtjev za zaštitom studenta kao osnovan ili odbiti zahtjev kao neosnovan. Odbačene prijave su one koje su, u suštini, nepotpune, a odbijanje zahtjeva za zaštitu se događa kada nema dovoljno dokaza koji upućuju da je prijavljeni počinio neki oblik zabranjenog ponašanja. U slučaju prihvaćanja zahtjeva za za zaštitu studenta kao osnovanog postoje različite sankcije. Odluka se dostavlja dekanu, a onda dekan izriče mjeru u skladu s ili naprotiv prijedloga Povjerenstva. Ako ne prihvati prijedlog, mora pisano obrazložiti zašto. U svakom slučaju, svoju odluku mora dostaviti prijavitelju i prijavljenoj osobi. Dekan može, ako Povjerenstvo ne odradi posao u roku, samostalno odlučiti o primjeni mjera za zaštitu studentice ili studenta.

Postoje različite sankcije za počinitelje

Prije nego što završi postupak, povjerenici mogu Povjerenstvu predložiti privremene mjere protiv profesora kako bi student odmah bio zaštićen. Takve mjere mogu biti zamjena seminarske grupe za studente, zabrana kontakta i pristupa određenog nastavnika studentici ili studentu, promjene u nastavnom rasporedu i nastavnim obvezama prijavljenog, udaljenje s rada, ali i bilo koja druga privremena mjera kojom se štiti studenta dok Povjerenstvo ne donese meritornu odluku o podnesenoj prijavi.

Kada postupak na Povjerenstvu završi i ono prihvati zahtjev za zaštitu studenta te ocijeni da je došlo do seksualnog uznemiravanja ili rodne diskriminacije, dekanu se predlaže da poduzme određene mjere. Dekanu to tijelo može predložiti da izda upozorenje ili upozorenje pred otkaz nastavniku ili vanjskom suradniku, kao i redoviti ili izvanredni otkaz ugovora o radu. Može se predložiti i pokretanje postupka naknade štete, a ako Povjerenstvo osnovano sumnja da je počinjeno kazneno djelo, o tome će obavijestiti dekana koji će podnijeti kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu. Ako je uznemiravanje ili diskriminaciju počinio student, može se predložiti opomena, ukor, suspenzija i zabrana polaganja ispita, isključenje sa studija u trajanju od dvije godine ili trajno izbacivanje s Fakulteta. Sankcije, kako smo spomenuli, izriče dekan, prihvaćajući ili ne prijedlog Povjerenstva.


POSTUPAK U KRATKIM CRTAMA

1. Student se javlja Povjereniku ili Povjerenici, razgovara o tome što se dogodilo i na temelju toga podnosi prijavu pisanim putem. Iznimno, štiteći identitet, uz pretpostavku da postoji dovoljno dokaza, prijavu podnosi sam Povjerenik ili Povjerenica.

2. Povjerenstvo zaprima prijavu i pod pretpostavkom da je potpuna, prihvaća ju. Saslušava prijavitelja, prijavljenog i eventualno Povjerenicu ili Povjereniku. U roku od 30 dana donosi odluku; prihvaća zahtjev za zaštitu studenta ili ga odbija kao neosnovan.

3. Uza svaki prihvaćeni zahtjev, Povjerenstvo dekanu predlaže sankciju za nastavnika, suradnika ili studenta počinitelja uznemiravanja ili diskriminacije.

4. Dekan donosi odluku, prihvaćajući ili ne prijedlog Povjerenstva, te izriče sankcije, od upozorenja, preko opomene pred otkaz, do otkaza zaposleniku počinitelju, odnosno od ukora preko suspenzije pa do izbacivanja s faksa studentu počinitelju uznemiravanja ili diskriminacije.


Cijeli dokument Pravilnika o zaštiti studentica i studenata od seksualnog uznemiravanja i drugih oblika rodne diskriminacije Pravnog fakulteta možete pregledati ispod. (Napomena: ako vam se dokument ne prikazuje, potrebno je osvježiti stranicu)

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [286.17 KB]