Pretraga

Kada učenik dobiva opomenu, a kada ukor? Evo što propisuje Pravilnik za izricanje pedagoških mjera

Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera propisuje hoće li učenici za neprihvatljivo ponašanje dobiti opomenu, ukor ili isključenje iz škole. U njemu su neprihvatljiva ponašanja podijeljena u kategorije na temelju kojih se izriče pedagoška mjera. Pedagošku mjeru učenik može dobiti i zbog neopravdanih izostanaka s nastave, a na početku svake školske godine razrednik je obvezan na satu razrednika izvijestiti učenike, a na roditeljskome sastanku roditelje o odredbama ovog Pravilnika.

pravilnik o izricanju pedagoških mjera učenicima u školama

Pravilnik o izricanju pedagoških mjera učenicima u školama | foto: Canva, MZO

Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera propisuje kakvu će mjeru dobiti učenici osnovnih i srednjih škola za neprihvatljivo ponašanje. Svrha pedagoške mjere je, stoji u Pravilniku, da se njezinim izricanjem utječe na promjenu ponašanja učenika te da bude poticaj na odgovorno i primjerno ponašanje drugim učenicima.

Neprihvatljiva ponašanja podijeljena su na lakša, teža, teška i osobito teška

– Pedagoške mjere trebaju potaknuti učenike na preuzimanje odgovornosti i usvajanje pozitivnog odnosa prema školskim obvezama i okruženju. Pedagoške mjere za koje se utvrđuju kriteriji u osnovnoj školi su opomena, ukor, strogi ukor i preseljenje u drugu školu, a u srednjoj školi su opomena, ukor, opomena pred isključenje i isključenje iz srednje škole. Pedagoške mjere izriču se prema težini neprihvatljivog ponašanja, stoji u Pravilniku.

Neprihvatljiva ponašanja tako su u Pravilniku podijeljena ovisno o težini na lakša, teža, teška i osobito teška. Lakšim neprihvatljivim ponašanjima smatra se ometanje odgojno-obrazovnoga rada poput izazivanja nereda, stvaranja buke, pričanja nakon usmene opomene učitelja ili dovikivanja tijekom odgojno-obrazovnoga rada. Lakše neprihvatljivo ponašanje je i onečišćenje školskoga prostora i okoliša, primjerice bacanje smeća izvan koševa za otpatke.

Nadalje u ovu kategoriju spada i oštećivanje imovine nanošenjem manje štete poput šaranja ili urezivanja u namještaj, zatim nedopušteno korištenje informacijsko-komunikacijskih uređaja tijekom odgojno-obrazovnoga rada i pomaganje ili poticanje ulaska neovlaštenih osoba u školski prostor. Tu su i poticanje drugih učenika na neprihvatljiva ponašanja, uznemiravanje učenika ili radnika škole odnosno druge aktivnosti koje izazivaju nelagodu u drugih osoba nakon što je učenik na to upozoren te korištenje nedopuštenih izvora podataka u svrhu prepisivanja.

Izdvojeni članak
pravilnik o izricanju pedagoških mjera učenicima u školama

Hoće li učenici Strojarske škole biti kažnjeni? Evo što kaže Pravilnik o izricanju pedagoških mjera

Teškim neprihvatljivim ponašanjem smatra se unošenje oružja i opasnih predmeta u prostor škole

U sljedeću kategoriju težih neprihvatljivih ponašanja spada ometanje odgojno-obrazovnoga rada tako da je onemogućeno njegovo daljnje izvođenje, povreda dostojanstva druge osobe omalovažavanjem, vrijeđanjem ili širenjem neistina i glasina o drugome učeniku ili radniku škole te unošenje ili konzumiranje psihoaktivnih sredstava u prostor škole ili na drugo mjesto gdje se održava odgojno-obrazovni rad. U ovu kategoriju spada i dovođenje ili pomaganje prilikom dolaska neovlaštenim osobama koje su nanijele štetu osobama ili imovini u prostoru škole ili na drugome mjestu gdje se održava odgojno-obrazovni rad.

Težim neprihvatljivim ponašanjem smatra se i namjerno uništavanje imovine nanošenjem veće štete u prostoru škole ili na drugome mjestu gdje se održava odgojno-obrazovni rad, prikrivanje nasilnih oblika ponašanja te udaranje, sudjelovanje u tučnjavi i druga ponašanja koja mogu ugroziti sigurnost samog učenika ili druge osobe, ali bez težih posljedica. U ovu kategoriju pripada i korištenje ili zlouporaba podataka drugog učenika iz pedagoške dokumentacije, klađenje ili kockanje u prostorima škole ili na drugome mjestu gdje se održava odgojno-obrazovni rad te prisvajanje tuđe stvari.

Teškim neprihvatljivim ponašanjima smatra se izazivanje i poticanje nasilnog ponašanja, na primjer prenošenje netočnih informacija koje su povod za nasilno ponašanje, skandiranje prije ili tijekom nasilnog ponašanja ili snimanje događaja koji uključuje nasilno ponašanje. Slijedi nasilno ponašanje koje nije rezultiralo težim posljedicama, krivotvorenje ispričnica ili ispitnih materijala i neovlašteno korištenje tuđih podataka za pristup elektroničkim bazama podataka škole bez njihove izmjene.

U ovoj su kategoriji i krađa tuđe stvari, poticanje grupnoga govora mržnje te uništavanje službene dokumentacije škole. Teškim neprihvatljivim ponašanjem smatra se i prisila drugog učenika na neprihvatljivo ponašanje ili iznuda drugog učenika kao što je iznuđivanje novca te unošenje oružja i opasnih predmeta u prostor škole ili drugdje gdje se održava odgojno-obrazovni rad.

Izdvojeni članak
ministar obrazovanja radovan fuchs

Sukob u Strojarskoj školi podignuo je popriličnu prašinu: Ovo je 5 stvari koje znamo o tom slučaju

U postupku izricanja mjera treba voditi računa o dobi učenika i njegovoj psihofizičkoj razvijenosti

U zadnju kategoriju osobito teškog neprihvatljivog ponašanja spada krivotvorenje pisane ili elektroničke službene dokumentacije škole te objavljivanje materijala elektroničkim ili drugim putem, a koji za posljedicu imaju povredu ugleda, časti i dostojanstva druge osobe. Nadalje, tu su teška krađa odnosno krađa počinjena na opasan ili drzak način, obijanjem, provaljivanjem ili svladavanjem prepreka da se dođe do stvari te ugrožavanje sigurnosti učenika ili radnika škole korištenjem oružja ili opasnih predmeta u prostoru škole ili na drugome mjestu gdje se održava odgojno-obrazovni rad. Osobito teškim neprihvatljivim ponašanjem smatra se i nasilno ponašanje koje je rezultiralo teškim emocionalnim ili fizičkim posljedicama za drugu osobu.

Pedagošku mjeru učenik može dobiti i zbog neopravdanih izostanaka s nastave. U postupku izricanja pedagoških mjera učitelj, stručni suradnici i ravnatelj, stoji u Pravilniku, dužni su voditi računa o dobi učenika, njegovoj psihofizičkoj razvijenosti i osobinama, ranijem ponašanju, okolnostima koje utječu na učenikov razvoj i okolnostima u kojima se neprihvatljivo ponašanje dogodilo.

– Prije izricanja mjere učeniku se mora omogućiti savjetovanje s odgojno-obrazovnim radnikom te izjašnjavanje o činjenicama i okolnostima koje su važne za donošenje odluke o opravdanosti izricanja pedagoške mjere. Roditelj mora biti informiran o neprihvatljivom ponašanju, načinu prikupljanja informacija, prikupljenim informacijama koje su važne za donošenje odluke o izricanju pedagoške mjere, stoji u Pravilniku.

Izdvojeni članak
rešetke zatvroske ćelije koje gledaju na hodnik zatvora

Smijenjena ravnateljica koja nije na vrijeme prijavila vršnjačko nasilje u školi: Mogla bi u zatvor

Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera propisuje rokove za izricanje mjera

Na početku svake školske godine razrednik je obvezan na satu razrednika izvijestiti učenike, a na roditeljskome sastanku roditelje o odredbama ovog pravilnika. Pedagoška mjera opomene i ukora mora se izreći najkasnije u roku od 15 dana od dana saznanja za neprihvatljivo ponašanje učenika zbog kojeg se izriče, strogi ukor ili opomena pred isključenje u roku od 30 dana, preseljenje u drugu osnovnu školu ili isključenje iz srednje škole u roku od 60 dana.

– Pedagoška mjera mora se izreći u roku od 15 dana ako je učenik rješenjem ravnatelja privremeno udaljen iz odgojno-obrazovnog procesa. Vrijeme privremenog udaljavanja iz odgojno-obrazovnog procesa ne smatra se neopravdanim izostankom učenika, navodi se u Pravilniku.

Pedagoška mjera opomene, piše u Pravilniku, izriče se nakon drugog evidentiranog lakšeg neprihvatljivog ponašanja ili u slučaju da je učenik neopravdano izostao više od 0,5 posto nastavnih sati od ukupnoga broja sati u koje je trebao biti uključen tijekom nastavne godine. Ukor se izriče zbog težeg neprihvatljivog ponašanja  ili u slučaju da je učenik neopravdano izostao više od jedan posto nastavnih sati.

– Pedagoška mjera strogog ukora za učenika osnovne škole, odnosno opomena pred isključenje za učenika srednje škole, izriče se zbog teškog neprihvatljivog ponašanja ili u slučaju da je učenik neopravdano izostao više od 1,5 posto nastavnih sati. Pedagoška mjera preseljenja u drugu školu za učenika osnovne škole, odnosno isključenje iz škole za učenika srednje škole, izriče se zbog osobito teškog neprihvatljivog ponašanja  ili u slučaju da je učenik neopravdano izostao više od 2 posto nastavnih sati od ukupnoga broja sati u koje je trebao biti uključen tijekom nastavne godine, stoji u Pravilniku.