Visoka tehnička škola u Bjelovaru

O nama Upisi Studentske participacije Stipendije Suradnja sa stranim Sveučilištima Sportski uspjesi Prediplomski studij – stručni studij Fotogalerija Kontakt Lokacija Facebook Video Iskustvo studenata Studentske udruge

O nama

Kratki opis povijesti i vizije fakulteta
Visoka tehnička škola u Bjelovaru osnovana je odlukom Grada Bjelovara 24. travnja 2007. godine. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta izdalo je Dopusnicu za Stručni studij mehatronike 18. veljače 2008. Godine, a Dopusnicu za izvođenje Stručnog studija sestrinstva 15. listopada 2009. godine.

Ustanova je implementirala sustav osiguranja kvalitete i stekla certifikat ISO 9001:2008 te Energetski certifikat za nestambene zgrade, a razvoj je definiran Strategijom razvoja Visoke tehničke škole za razdoblje od 2012. do 2016. godine u čijoj su izradi sudjelovali i studenti.

Razvoj ustanove potaknuo je i aktivnije djelovanje studenata organiziranih u Studentskom zboru. Sve su prisutniji i glasniji, a studentske su inicijative sve prepoznatljivije. Studenti su aktivni sudionici razvoja ustanove, a vodstvo Visoke tehničke škole ostvaruje izravnu i otvorenu komunikaciju sa studentima.

Vizija je Visoke tehničke škole u Bjelovaru biti prepoznatljiv, utjecajan i vodeći čimbenik u razvoju ljudskog, tehničkog, tehnološkog, gospodarskog i društvenog potencijala regije. Kao centar partnerskog i suradničkog okupljanja na lokalnoj, regionalnoj i prekograničnoj razini provodi kvalitetno i učinkovito obrazovanje temeljeno na ishodima učenja i koncepciji cjeloživotnog obrazovanja. Aktivnom suradnjom s gospodarstvom i društvenom zajednicom uključena u domaći i inozemni obrazovni i znanstveni prostor, Visoka tehnička škola pokazat će svoju privatnu i javnu odgovornost, doprinoseći unapređenju i inovativnosti postojećih procesa i proizvoda te razvoju regije. Poticat će mobilnost i razvijanje poduzetničkih ideja završenih studenata i talentiranih stručnjaka spremnih za samostalan i kreativan rad. Fleksibilnost studija i uvođenje novih obrazovnih programa u cilju održivog razvoja gospodarstva i unapređenja zdravstvene struke ostat će temeljna značajka Visoke tehničke škole u Bjelovaru.

Pravo prijave za upis na pojedini stručni studij Visoke tehničke škole u Bjelovaru imaju osobe s prethodno završenom odgovarajućom srednjom školom u trajanju od četiri (4)) ili pet (5) godina koje ispunjavaju uvjete propisane Natječajem za upis studenata.

Iznimno, Odlukom Stručnog vijeća, pravo prijave na pojedini stručni studij Visoke tehničke škole u Bjelovaru imaju osobe s prethodno završenom odgovarajućom srednjom školom u trajanju od tri (3) godine koje ispunjavaju uvjete propisane Natječajem za upis studenta.

Pristupnici ostvaruju pravo upisa na stručni studij u okviru upisnih kvota koje donosi Stručno vijeće. Upis na studij obavlja se na temelju javnog natječaja koji raspisuje Visoka tehnička škola u Bjelovaru, a objavljuje se na oglasnoj ploči i internetskoj stranici Visoke škole, Središnjem nacionalnom prijavnom uredu AZVO-a, a može se objaviti i u javnom tisku.

Upis je, u okviru upisnih kvota, moguće ostvariti na sljedeće načine:

a) upis na redoviti studij ostvaruje se isključivo putem sustava državne mature

b) upis na izvanredni studij moguće je ostvariti na dva načina:

 • putem prijave predane Središnjem prijavnom uredu pri Agenciji za znanost i visoko obrazovanje, pri čemu pristupnik može, ali nije obavezan, položiti ispite državne mature
 • putem prijave predane u studentsku službu Visoke škole.

Upis na studije Visoke škole temelji se na bodovanju uspjeha iz srednje škole i na temelju kriterija određenih Pravilnikom o razredbenom postupku.

Pravo upisa na stručni studij ostvaruju pristupnici koji su prešli razredbeni prag i ostvarili broj bodova utvrđen u natječaju za upis, a prema objavljenoj rang listi pristupnika ili putem objavljenih rezultata državne mature središnjeg prijavnog ureda AZVO RH.

Pristupnici koji ostvare pravo upisa na studije koje provodi Visoka škola samostalno, a ne upišu se prema objavljenom rasporedu upisa u zadanom vremenu, gube pravo upisa, a to pravo stječe sljedeći pristupnik na listi koji je prešao razredbeni prag.

Osnivač Visoke tehničke škole u Bjelovaru je Grad Bjelovar. Izvori financiranja ustanove su sredstva Osnivača i prihodi od školarina redovitih i izvanrednih studenata.

Svake godine Upravno vijeće Visoke tehničke škole donosi Odluku o iznosu školarine.

Odluka se nalazi na Internet stranici, a visina školarine u akademskoj 2013./2014. godini je:

 • za redoviti studij 7.500,00 kn
 • za izvanredni studij 10.500,00 kn

Svim studentima koji steknu pravo upisa na studij ili na višu godinu studija u akademskoj 2013./2014. godini omogućava se plaćanje troškova školarine u najviše 3 (tri) rate i to:

 • I. rata – 1/3 školarine – uplata: prilikom upisa;
 • II. rata – 1/3 školarine – uplata: do 31.10.2013.
 • III. rata – 1/3 školarine – uplata: do 31.01.2014.

Osim troškova školarine studenti tijekom studija mogu imati i druge troškove naknada koje su regulirane Odlukom Upravnog vijeća.

Na osnovu članka 77. Pravilnika o studiranju, odlukom dekana Visoke tehničke škole u Bjelovaru, studentima se pruža mogućnost umanjenja školarine ukoliko postignu odgovarajući uspjeh. Umanjenje školarine je u interesu studenata i pridonosi njihovoj motivaciji za zalaganje i učenje. Studentima čiji je prosjek ocjena veći i jednak 4,500, koji redovno upisuju višu godinu studija i položili su sve odslušane kolegije, školarina za narednu akademsku godinu umanjuje se za 50 %. Oni studenti čiji je prosjek ocjena jednak 5,000, koji redovno upisuju višu godinu studija i položili su sve odslušane kolegije, oslobođeni su plaćanja školarine za narednu akademsku godinu.

Izvanredni studenti mogu promijeniti status i nastaviti studirati kao redoviti studenti uz podnošenje zahtjeva za promjenu statusa ukoliko im je prosjek ocjena veći od 4,000, ako redovno upisuju višu godinu studija i ako nisu ponavljali nijednu godinu. Ova mjera predstavlja umanjenje školarine za 28,6 % što je u interesu izvanrednih studenata i pridonosi njihovoj motivaciji za zalaganje i učenje.

Prilikom održavanja svečane promocije dekan Visoke tehničke škole u Bjelovaru proglašava najbolje studente na pojedinom stručnom studiju i najbolje završne radove studenata na pojedinom stručnom studiju. Nagrade za navedene studente dodjeljuju poslodavci suradničkih poduzeća i Osnivač Visoke tehničke škole u Bjelovaru. Nagrađeni studenti imaju izravan kontakt s poslodavcima, a poslodavci pregled najboljih studenata s promocije. Na ovaj način nagrađeni studenti imaju mogućnost biti prepoznati od strane poslodavaca kao potencijalni kandidati za zaposlenje što predstavlja veliki motiv studentima za zalaganje i učenje.

Studentima koji sudjeluju na sportskim i ostalim natjecanjima dekan uručuje prigodne nagrade i priznanja.

U listopadu 2012. godine Visoka tehnička škola u Bjelovaru postala je članom Kraljevskog instituta za navigaciju (The Royal Institute of Navigation – RIN) sa sjedištem u Londonu, UK, u statusu udruženog koledža (Affiliate College). Status udruženoga koledža omogućuje Visokoj tehničkoj školi u Bjelovaru delegiranje 10 najuspješnijih studenata u članstvo Kraljevskoga instituta za navigaciju uz uživanje svih povlastica članstva (između ostaloga: primanje znanstvene publikacije Journal of Navigation u izdanju Cambridge University Press, citirane u CC, i dvomjesečnoga časopisa Navigation News na kućnu adresu, besplatno ili jeftinije sudjelovanje na skupovima koje organizira Kraljevski institut za navigaciju, sudjelovanje u natječajima kojima RIN potiče znanstveno-istraživački i stručni rad mladih znanstvenika i stručnjaka u području navigacije i njoj srodnih disciplina, uključivanje u profesionalne mreže znanstvenika i stručnjaka i dr.) s izuzetkom prava glasa na Godišnjoj skupštini RIN-a.

Nastavnici na Stručnom studiju sestrinstva pri Visokoj tehničkoj školi u Bjelovaru inicirali su aktivno članstvo Visoke tehničke škole u međunarodnim udruženjima studija sestrinstva.

Visoka tehnička škola učlanjena je u međunarodnu mrežu ENNE (The European Network od Nursing in Higher Education), Ciljevi ovoga udruživanja su poticanje učenja temeljenoga na rješavanju problema u sestrinstvu (problem-based learning), sklapanje bilateralnih ugovora s članovima mreže te realiziranje mobilnosti studenata i nastavnika temeljem istih kroz Erasmus.

Visoka tehnička škola u Bjelovaru učlanjena je u međunarodnu organizaciju FINE (European Federation of Nurse Educators / Fédération européenne des enseignants en soins infirmiers), čiji su glavni ciljevi osiguranje kvalitete obrazovanja medicinskih sestara, usporedba i usklađivanje kurikuluma te educiranosti nastavnoga osoblja, kao i promicanje razmjene iskustava.

U svibnju 2013. godine Visoka tehničke škola u Bjelovaru prijavila se na natječaj za dodjelu Erasmus povelje, a pozitivan ishod prijave doprinijet će međunarodnoj mobilnosti nastavnika i studenata.

Studentsko sportsko društvo u Visokoj tehničkoj školi u Bjelovaru inicirano je na Stručnom vijeću održanom 16.02.2013. u Bjelovaru. Od tada su sportaši nastupili na domaćim i međunarodnim studentskim natjecanjima u nogometu, stolnom tenisu i karateu. Na međunarodnom sveučilišnom turniru Euro Zagreb Mladost Open 2012. nastupila je malonogometna ekipa i stolnotenisači. U stolnom tenisu naši natjecatelji osvojili su dvije medalje, jednu pojedinačnu i jednu u parovima te tako ostvarili prvi službeni sportski plasman Visoke tehničke škole u Bjelovaru. Osim ovog natjecanja, karatisti su nastupili na dva Studentska prvenstva Hrvatske u karateu te osvojili ukupno dvije medalje u borbama. Studentsko sportsko društvo sa svim svojim sportskim sekcijama nastupat će i dalje na studentskim natjecanjima, turnirima i prvenstvima, a plan je proširiti opseg nastupa i na razne gradske, županijske i regionalne turnire.

1. Stručni studij mehatronike

Stručni studij Mehatronike osposobljava studente za samostalan rad za niz zanimanja kod kojih je neophodno poznavanje strojarskih, elektrotehničkih i informatičkih tehnologija. Osobe koje završe ovaj stručni studij steći će znanja, vještine i sposobnosti koje će im omogućiti zapošljavanje u izuzetno širokom segmentu tržišta.

Stečena znanja:

 • Samostalno upravljanje i rješavanje problema u proizvodnom procesu vezanom za mehatroničke elemente, sklopove ili uređaje. 
 • Planiranje i upravljanje s montažnim procesima vezanim za mehatroniku
 • Uvođenje automatizacije u proizvodnji
 • Upravljanje sa CNC strojevima te priprema za rad
 • Upravljanje strojnom obradom
 • Organizacija i tehnologija servisnih aktivnosti na mehatroničkim uređajima
 • Planiranje, praćenje i kontrola proizvodnje
 • Samostalno upravljanje i rješavanje problema vezanih uz elektromehaničku pretvorbu energije,
 • Samostalna analiza ponašanja mehatroničkih sustava modeliranjem i simuliranjem,
 • Uvođenje upravljanja podržanog programirljivim logičkim kontrolerima i računalima u proizvodne procese i industriju,
 • Upravljanje i servisiranje robotskih manipulatorima i planiranje gibanja robotskih manipulatora.


Kompetencije:

 •  Voditelji održavanja industrijskih postrojenja i pogona,
 • Zastupnici tvrtki za uvođenje mehatroničkih i sličnih uređaja,
 • Organizatori procesa proizvodnje mehatroničkih elemenata i uređaja,
 • Rad u odjelima pripreme proizvodnje i održavanja mehatroničkih i sličnih elemenata i uređaja,
 • Poduzetničke aktivnosti u svezi mehantroničkih i sličnih uređaja

Završeni student stručnog studija Mehatronike stječe naziv :

stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka mehatronike

2. Stručni studij sestrinstva

Stručni studij sestrinstva osposobljava studente za samostalan rad i provođenje zdravstvene njege.
Zdravstvene njega je pomoć pojedincu, bolesnom ili zdravom, u obavljanju aktivnosti koje doprinose zdravlju ili oporavku ( ili mirnoj smrti), a koje bi obavljao samostalno kada bi imao potrebnu snagu, volju ili znanje.“ V.Henderson

Stečena znanja: 

 • rad po načelima jedinstvene sestrinske skrbi poštujući individualnost štićenika, primjenjujući holistički pristup i partnerski odnos
 • primjena procesa sestrinske skrbi, tj. procjena potreba za zdravstvenom njegom, postavljanje ciljeva i prioriteta, planiranje i implementiranje adekvatnih postupaka (izvođenje) te evaluiranje i po potrebi modificiranje plana njege
 • vođenje sestrinske dokumentacije i ocjena rezultata
 • organiziranje sestrinsku skrb za različite korisnike u različitim zdravstvenim i socijalnim ustanovama kao i u njegovom domu i nadzirati njezino provođenje;
 • praćenje rast i razvoj čovjeka kroz sve životne cikluse i poduzimanje aktivnosti koje doprinose unapređenju rasta i razvoja
 • suvereno vladanje znanjima i vještinama koje doprinose unapređenju zdravlja, te poduzimanje aktivnosti koje služe održavanju dobrog zdravlja i zaštiti od bolesti pojedinca, obitelji i zajednice
 • procjenjivanje potrebe za edukacijom i primjena načela i tehnike podučavanja pojedinca, obitelji i zajednice
 • primjenjivanje adekvatne komunikacije sa štićenicima, obiteljima, članovima tima i drugima
 • briga za održavanje zdrave i sigurne okoline u kojoj korisnik boravi i spriječiti sve rizike
 • vladanje znanjima i vještinama praćenja zdravstvenog stanja bolesnika i životno ugroženih i intervenirati sukladno ovlastima
 • sudjelovanje u planiranju i provođenju dijagnostičkih i terapijskih zahvata koji su ordinirani i provode se pod nadzorom liječnika
 • uključivanje i djelovanje u zdravstvenom timu na svim razinama zdravstvene zaštite, kao i suradnja u multidisciplinarnom timu;
 • ukovođenje timom zdravstvene njege, organiziranje i rukovođenje sestrinskom službom na svim razinama zdravstvene zaštite
 • razvijanje profesionalnog odnosa i odgovornosti, ponašanje sukladno zakonskim, moralnim i etičkim normama
 • zalaganje za poboljšanje standarda sestrinske prakse
 • prepoznavanje vlastitih potreba i mogućnosti daljnjeg učenja, praćenje srodnih znanosti i nova znanja primjenjivati u struci, praćenje istraživanja u sestrinstvu i sudjelovanje u njima
 • sudjelovanje u obrazovanju sestara i ostalih zdravstvenih djelatnika, a po potrebi i ostalih

Kompetencije:

 • utvrđuje potrebe pacijenta za zdravstvenom njegom
 • planira, organizira, provodi i procjenjuje kvalitetu zdravstvene/sestrinske njege
 • sudjeluje u procesu očuvanja zdravlja i sprečavanju nastanka bolesti stanovnika
 • nadzire rad svih radnika koji na bilo koji način utječu na proces provođenja zdravstvene/sestrinske njege
 • odgovorna je za evidentiranje svih provedenih postupaka i aktivnosti provođenja zdravstvene/sestrinske njege tijekom 24 sata
 • sudjeluje u istraživačkom radu

Nakon odslušanog stručnog studija sestrinstva studenti će ovladati temeljnim medicinskim znanjima koji će im omogućiti nastavak daljnjeg obrazovanja na diplomskim studijima.

Stručni naziv ili stupanj koji se stječe završetkom studija:
Stručni/-a prvostupnik/-ca (baccalaureus / baccalaurea) sestrinstva

Adresa:

Visoka tehnička škola u Bjelovaru

Trg E. Kvaternika 4
43 000 Bjelovar

Kontakti:

Telefon: 043/241-201

Fax: 043/241-202

e-mail: info@vtsbj.hr

Internet stranica: www.vtsbj.hr

OIB: 16575582886

Žiro-račun:

Stručni studij Mehatronika:
2402006-1100525045

Stručni studij Sestrinstvo:
2402006-1500018639

Visoka tehnička škola u Bjelovaru nalazi se na ovoj lokaciji.

Facebook stranicu Visoke tehničke škole u Bjelovaru možete vidjeti ovdje.

Videozapise VTŠBJ možete pogledati ovdje.

Dalibor Carek, prvi završeni student na VTŠBJ, Stručni studij mehatronike:

 „Na Visokoj tehničkoj školi u Bjelovaru završio sam stručni studij mehatronike 2011. godine. Program studija i kolegiji predstavljaju zaokruženu cjelinu i meni su bili vrlo zanimljivi. Završetak studija omogućuje samostalan rad kroz niz zanimanja kod kojih je neophodno poznavanje strojarskih, elektrotehničkih i informatičkih tehnologija. Količinom stečenog znanja na studiju uistinu sam zadovoljan. Ono je po meni dobar temelj da istražujem dalje, da dolazim do novih spoznaja i znanja koja mogu odmah primijeniti.
Radim u Hrvatskom Telekomu 21 godinu, trenutno na poslovima voditelja specijalističke grupe za kabelske mreže. Hrvatski je Telekom visokotehnološka tvrtka koja prati, ali i sama pokreće nove trendove, te je cjeloživotno obrazovanje i usavršavanje imperativ za sve zaposlenike. Završetkom studija svoj sam osobni potencijal i konkurentnost podigao na višu razinu.
Istaknuo bih prednost studiranja u gradu u kojem živimo i radimo, a na mojem se primjeru vidi da se studiranje može uskladiti s obiteljskim i poslovnim obavezama. Ako mi se ukaže slična prilika, nastavit ću studiranje.“

Goranka Rafaj, prva završena studentica na VTŠBJ, Stručni studij sestrinstva:

„Sestrinstvo je danas na putu profesionalizacije. Uvjet je za to i vertikala edukacije. Sestre se moraju moći kvalitetno, sustavno i stalno obrazovati. Njihovo obrazovanje mora ići do dodiplomskih i postdiplomskih razina kako bi povećale kvalitetu i učinkovitost svoga rada i postale cijenjena i priznata profesija. Put je prema tom cilju i ovaj studij sestrinstva na Visokoj tehničkoj školi u Bjelovaru. Pripadam prvoj generaciji studenata ovog studija. Znanjem stečenim na ovom studiju uspjela sam odmah nastaviti svoje obrazovanje na sveučilišnom studiju sestrinstva na Medicinskom fakultetu u Zagrebu, gdje bih trebala steći naziv mag. sestrinstva.
Moram istaknuti da studij sestrinstva u Bjelovaru pruža najnovija aktualna znanja iz ovog područja, da je kreativan i pruža nove spoznaje. Svi na ovom studiju – od profesora i predavača do referade – zaista kvalitetno i odgovorno rade, daju najnovije informacije i usmjeravaju studente svojim savjetima, sugestijama i uputama te stvaraju atmosferu ugodnu i poticajnu za rad i učenje.
Na ovom sam studiju stekla dobre temelje za svoje daljnje obrazovanje i napredovanje.“

Marijan Bulović, redoviti student prve generacije studenata na VTŠBJ, Stručni studij mehatronike:

„Za stručni studij mehatronike u Bjelovaru imam samo riječi pohvale – počevši od osoblja, pa sve do znanja koje su mi pružili tijekom studija. Na Visokoj tehničkoj školi u Bjelovaru završio sam studij 2011. godine. Nastavio sam uspješno školovanje na specijalističkom diplomskom stručnom studiju u Zagrebu, smjer energetika. Smatram da nastavak studija ne bi bio moguć da nisam imao jako dobre podloge sa stručnog studija mehatronike u Bjelovaru. Uz nastavak studija započeo sam raditi na projektu izgradnje 3.0MW direct drive Siemens vjetrenjača koje su jedinstvene u Hrvatskoj. Stečeno znanje i kompetencije pomogle su mi u početku rada na vjetrenjačama.“

Ivica Pogledić, izvanredni student prve generacije studenata na VTŠBJ, Stručni studij mehatronike:

“Nakon završenog Stručnog studija Mehatronike imam samo pozitivne dojmove! Trenutno sam zaposlen u proizvodnoj djelatnosti, a stečena stručna znanja i vještine omogućavaju mi bolje razumijevanje proizvodnih procesa i upravljanje istima. Način razmišljaja kojemu su me naučili profesori na Visokoj tehničkoj školi u Bjelovaru pomaže mi u rješavanju svakodnevnih situacija na poslu i općenito u životu.”

Studentski zbor Visoke tehničke škole u Bjelovaru osnovan je u listopadu 2012. godine, a zadaća mu je sudjelovanjem u radu i odlučivanju u tijelima VTŠBJ štititi interese studenata.

Osim što brine o studentskom standardu i kvaliteti studija, Studentski zbor VTŠBJ organizira razna događanja, druženja, putovanja, tribine, konferencije, projekte i sl. Informacije o aktivnostima Studentskog zbora VTŠBJ dostupne su na internetskoj i Facebook stranici Visoke tehničke škole u Bjelovaru, a svi studenti VTŠBJ pozvani su da se aktivno uključe u rad Studentskog zbora i svojim idejama doprinesu poboljšanju kvalitete studiranja na VTŠBJ.

Ocjene Glasova: 2 Ocjena: 3.78
Kvaliteta nastave -
Opremljenost učionica -
Knjižnica -
Izvannastavne aktivnosti -
Dostupnost interneta -
Prostori za druženje -
Mogućnosti zapošljavanja -
Preporuka upisa -

Pregled ocjena za prijašanje akademske godine

2014/2015 Glasova: 1 Ocjena: 3.78

Profesori

Ime i prezime Predmet Ocjena
Andreja Starčević -
Ina Stašević -
Živko Stojić -
Gordana Šantek -
Ivan Šklebar -
Mirna Žulec -
Zrinka Puharić -
Vesna Lovčić -
Liborija Lugović-Mihić -
Ivan Krešimir Lukić 3.67
Anita Lukić -
Ksenija Matuš -
Melita Mesar -
Ružica Mrkonjić 5
Ladislav Pavić -
Žarko Rašić -
Darko Ropac -
Vesna Sertić -
Božidar Hršak -
Mario Ivanuša -
Ivana Jurković -
Dalibor Karlović -
Ivan Karner -
Rudolf Krialj -
Igor Knezović -
Snježana Krznarić -
Marija Kudumija-Slijepčević -
Sven Kurbel -
Nenad Lakušić 1
Sanja Brajnović-Zaputović -
Dalibor Čavić -
Jasna Čerkez-Habek -
Davorin Diklić -
Branko Dmitrović -
Koraljka Đurić -
Marina Friščić -
Juraj Geber -
Slaven Glumac -
Goran Gudelj -
Dubravko Habek -
Hrvoje Hećimović -
Elizabeta Horvatić 1
Tatjana Vaško -
Slaven Glumac -
Vlado Tropša -
Ivan Šumiga -
Renato Filjar 5
Dražan Kozak -
Živko Kondić -
Neven Maleš 5
Milorad Tomić -
Snježana Krznarić -
Damir Lauš -
Antun Beus -
Nikola Bradić -
Ante Čikić -
Tatjana Badrov -
Stjepan golubić -
Božidar Hršak -
Dalibor Purković -
Zoran Vrhovski -
Igor Petrović -
Tomislav Pavlic -
Ivana Jurković -

One comment

 1. Na mojem faksu mi se sviđa dostupnost profesora, uređenost fakulteta, udobnost predavaonica/dvorana, nalazi se u centru grada, u sklopu fakulteta je knjižnica, studentima sestriunstva koji obavljaju praksu u Bjelovaru je omogućena kvalitetna praksa u OB Bjelovar, U Koprivnici i u KB Dubrava. Ne sviđa mi se PREVISOKA cijena školovanja, obaveza dolaženja na 50% predavanja (mislim da bi trebalo bit i manje ili uopće da se ne dolazi na predavanja (zvuči smiješno, ali je istina(izvanrednim studentima je PRETEŠKO))), prevelik broj sati prakse (zbog novog EU programa. Profesori su okej, ali bi mogli bit i bolji.

Odgovori