Pretraga

Nastavljaju se pregovori: Sindikati žele 13. plaću za 230.000 radnika u javnom sektoru

A- A+

Sindikati javnih službi započeli su novu rundu pregovora oko temeljnog kolektivnog ugovora kojim su regulirana materijalna prava, između ostaloga, i oko 70 tisuća zaposlenih u školstvu. Jedan od zahtjeva je i da se zaposlenicima javnog sektora umjesto božićnice od 1.500 kuna dogodine isplati 13. plaća.

Ovog utorka održava se drugi sastanak pregovaračkih odbora Vlade Republike Hrvatske i predstavnika sindikata, o sklapanju temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama i kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike. To je važno, među ostalim, i za oko 70 tisuća zaposlenih u školstvu – temeljnim kolektivnim ugovorom (TKU) uređuju se i njihova materijalna prava, a postojeći istječe ove godine.

Kako doznaje Večernji list, sin­di­kati su usuglašenog stava da odus­taju od božić­nice, ali ne i od regresa i pove­ća­nja osno­vice, te umjesto božićnice traže i 13. plaću za 230 tisuća rad­nika u jav­nom sek­toru.

Izdvojeni članak

Završen sastanak s Vladom oko kolektivnog ugovora, Sindikat: Tri su važna pitanja u pregovorima

Dakle, umjesto 1.500 kuna božićnice, sindikati traže jednu plaću koja bi se vodila kao 13. plaća, a zah­tjev prav­daju slič­nom prak­som u mno­gim europ­skim zem­ljama gdje je 13. plaća, a ne neo­po­re­ziva božić­nica kao kod nas, uobi­ča­jena. U Aus­triji se, na pri­mjer, ispla­ćuje i 14. plaća, prenosi Večernji list.

Kako pojašnjava isti izvor, zapos­leni u jav­nom sek­toru ove su godine dobili 1.500 kuna regresa, a u pro­sincu ih oče­kuje isti iznos božić­nice. Prema zah­tje­vima sin­di­kata, spo­me­nuti iznos regresa zadr­žao bi se i dalje, ali bi se božić­nica tre­bala pre­tvo­riti u 13. plaću, iden­tičnu osta­lim pri­ma­njima zapos­le­nih u jav­nim i držav­nim služ­bama.


Na konferenciji srednja.hr+ Obrazovnih deset odžana je panel rasprava na temu ‘Trebaju li profesori biti jednako plaćeni’. Snimku pogledajte ispod: